Polityka prywatności

Dane Osobowe

 1. W celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług dostępnych poprzez Serwis pod adresem www.subclub.pl dane osobowe Użytkowników zostaną przetworzone. Administratorem danych jest Mikołaj Małaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań, woj. Wielkopolskie, powiat M. Poznań, gmina Poznań, NIP 7792242431, REGON 302053037, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Użytkowników w poufności. Dane te nie będą przekazywane bez zgody Użytkowników, żadnym innym podmiotom.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 3. Dane zebrane podczas Rejestracji do systemu lub składania Zamówienia, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartych przez Administratora Umów z Dostawcami, Usługodawcami i innymi jego kontrahentami. Jeżeli przy procesie rejestracji, albo w innym momencie świadczenia usługi zadeklarowana została chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym Newslettera), zgromadzone dane będą wykorzystywane w celu jego wysłania na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku wyboru formy płatności dane osobowe będę przekazywane wskazanej instytucji płatniczej, przykładowo spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu dla systemu Payu.pl, celem dokonania płatności.
 4. Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku mogą być użyte do analizy ich zachowań w Serwisie www.subclub.pl, analizy danych demograficznych o Użytkownikach usługi lub do personalizacji zawartości Serwisu.
 5. Dane zebrane podczas bezpośredniej korespondencji między Administratorem czy Usługodawcą lub Dostawcą a Użytkownikami będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie.
 6. Administrator może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
 8. Okazjonalnie podczas świadczenia usługi Administrator, Usługodawca bądź Dostawca może organizować konkursy lub promocje, wówczas dane kontaktowe Użytkowników, którzy biorą lub brali udział w konkursie, będą wykorzystywane w celu jego przeprowadzenia. Ponadto dane kontaktowe Użytkownika mogą być użyte do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych.
 9. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownicy mają również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, jak również jeżeli jest to podyktowane obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora Usługodawcy bądź Dostawcy, naruszył istotne postanowienia Regulaminu, Regulaminu Dostawcy lub Regulaminów dodatkowych bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 11. Przetwarzanie danych Użytkownika niezbędnych do stworzenia Konta, danych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora czy Usługodawcę oraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, odbywa się za zgodą Użytkownika.

Zmiana Danych

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika, użyte przy rejestracji ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w formularzu rejestracyjnym lub ustawieniach Konta lub skontaktować się z Administratorem. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Serwis i Oprogramowanie Administratora i innych Usługodawców i Dostawców może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera), mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników dzięki przechowywania ich preferencji poruszania się po Serwisie.
 3. Zgoda na wykorzystywanie przez serwis plików cookies jest dobrowolna. W każdym czasie użytkownik może usunąć zapisane pliki cookies oraz zablokować możliwość zapisywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 4. Zarządzanie plikami cookies opisane jest szerzej na stronach producentów przeglądarek internetowych. Podajemy najpopularniejsze z nich: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

Wszelkie dane zgromadzone przez Administratora są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej. O powyższym fakcie zostanie poinformowany Użytkownik, który ma prawo nie wyrazić zgodę na zmianę. Brak akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w terminie wskazanym przez Administratora spowoduje rozwiązanie umowy między Administratorem bądź Dostawcą a Użytkownikiem i usunięcie Konta.

Kontakt

 1. Firma zbierająca dane: Mikołaj Małaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań, kontakt: 22 250 12 80
 2. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej lub na następujący adres Administratora: Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań.