Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Platformy SubClub.pl

Art. 1 Zakres Regulaminu

 1. Platforma SubClub.pl służy przedstawieniu Użytkownikom ofert stałej dostawy wybranych Boxów danego Dostawcy w zamian za dokonywanie płatności cyklicznej (dalej Sprzedaż Subskrypcyjna).
 2. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy SubClub.pl i innych usług prowadzonych przez firmę pod nazwą Mikołaj Małaczyński, a związanych z korzystaniem z narzędzi do Sprzedaży Subskrypcyjnej. Został on sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Niniejszy dokument skierowany jest do Użytkowników – osób lub jednostek organizacyjnych korzystających z Platformy SubClub.pl, nie wykonujących czynności Dostawcy, które po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizowały procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. W przypadkach przewidzianych prawem Konsument może zamówić niektóre Boxy wyłącznie jeżeli ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji na Platformie SubClub.pl.
 5. Każda osoba przed dokonaniem rejestracji w Serwisie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może korzystać z usług Serwisu wyłącznie po akceptacji jego wszystkich postanowień.
 6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w przypadku rejestracji w Serwisie lub zakupie Boxa bądź Vouchera prezentowego od dnia 25.12.2014 r.

Art. 2 Definicje

 • SubClub.pl – Administrator- – właściciel Platformy SubClub.pl - Mikołaj Małaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań, woj. Wielkopolskie, powiat M. Poznań, gmina Poznań, NIP 7792242431, REGON 302053037, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki., numer telefonu: 22 250 12 80, adres e–mail: subclub@subclub.pl
 • Box – specjalnie przygotowane przez Dostawcę opakowanie w postaci pudełka, skrzynki lub koperty zawierające Produkty dostarczane przez Dostawcę w zakresie Dostaw cyklicznych.
 • Dostawa cykliczna - okresowa dostawa Boxów przez Dostawcę na rzecz Użytkownika w terminie wskazanym w ofercie.
 • Dostawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca bądź chcąca prowadzić we własnym imieniu działalność w zakresie Dostaw cyklicznych.
 • Klub subskrypcyjny - program subskrypcji Boxów o określonej tematyce stworzony przez Dostawcę.
 • Konto Użytkownika – wyodrębnione miejsce w Serwisie, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, poprzez podanie e-maila i hasła, za pośrednictwem którego wprowadza on dane do Serwisu i zarządza nimi. Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane i inne elementy związane z rejestracją w Serwisie.
 • Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta należy również rozumieć osobę fizyczną, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
 • Kup teraz – przycisk, którego aktywacja oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Dostawcy lub Regulaminami Dodatkowym i pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Zamówienie.
 • Materiały Informacyjne – oznaczają wszelkiego rodzaju opracowania informacyjno-reklamowe Produktów i Boxów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Dostawcy, a także informacje o Dostawcy i oferty Boxów zgodnie z wytycznymi SubClub.pl i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Newsletter - zawiera informacje o nowościach w Serwisie, a także materiały promocyjne i reklamowe.
 • Odbiorca Vouchera prezentowego – osoba wskazana przez Użytkownika jako uprawniona do otrzymania Boxa lub Boxów na podstawie Vouchera prezentowego.
 • Oprogramowanie – należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), umożliwiający dostęp do Serwisu i korzystanie z jego określonych funkcji. Każdorazowo Oprogramowanie tworzone jest dla określonego urządzenia i działa tylko na tym urządzeniu i w określonych wymaganiach technicznych.
 • Panel Użytkownika - miejsce w Serwisie pod adresem www.subclub.pl/konto/paneluzytkownika/, pod którym każdy Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące subskrypcji.
 • Platforma SubClub.pl - oznacza zespół oprogramowania informatycznego umożliwiający administrowanie Serwisem a także innymi funkcjonalnościami Platformy SubClub.pl, do którego SubClub.pl przysługują majątkowe prawa autorskie.
 • Produkty – należy przez to rozumieć rzeczy (w tym towary), usługi bądź prawo, które mogą być przedmiotem Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa i są oferowane w ramach Sprzedaży Subskrypcyjnej. Produktem mogą być zarówno elementy tożsame w danej dostawie Boxu, jak i zindywidualizowane elementy określone co do rodzaju.
 • Profil - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
 • Publikacje elektroniczne – należy przez to rozumieć pliki (zbiory danych) będące postacią cyfrową (m.in. w formacie EPUB, PDF) utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich, w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych i innych, dystrybuowane poprzez Internet i dostępne w Serwisie.
 • Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Platformy SubClub.pl. pod adresem www.subclub.pl
 • Regulaminy Dodatkowe – poza niniejszym Regulaminem dodatkowe regulaminy określające dodatkowe zasady funkcjonowania lub korzystania z Platformy SubClub.pl oraz inne informacje. Dodatkowe Regulaminy dostępne są do wglądu w aktualnej wersji na Platformie SubClub.pl.
 • Regulamin Dostawcy – Regulamin Dodatkowy w postaci dokumentu umieszczonego na stronie Boxu danego Dostawcy określający dodatkowe zasady Dostawy Cyklicznej, prawa i obowiązki Użytkownika oraz informacje o Dostawcy. Regulamin Dostawcy poza wysłaniem drogą elektroniczną na adres mailowy Użytkownika w chwili aktywacji przycisku Kup teraz, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji na Platformie SubClub.pl.
 • Serwis – strona www dostępna pod adresem www.subclub.pl
 • SubPlusy – punkty lojalnościowe przyznawane za odpowiednie działania Użytkownika wykonywane w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie lub Regulaminach Dodatkowych.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Umowa Sprzedaży Subskrypcyjnej - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na czas nieoznaczony albo oznaczony, na podstawie której Użytkownik zobowiązuje się do subskrypcji Boxów albo zakupu Vouchera prezentowego a Dostawca zobowiązany jest do dostawy Boxów na rzecz Użytkownika albo Odbiorcy Vouchera prezentowego w zamian za dokonywanie płatności cyklicznej bądź jednorazowej w przypadku Vouchera prezentowego.
 • Usługodawca – Administrator lub inny podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną prowadzącą działalność w zakresie Sprzedaży Subskrypcyjnej i innych usług oferowanych poprzez Serwis.
 • Użytkownik - osoba lub jednostka organizacyjna korzystająca z Platformy SubClub.pl, nie wykonująca czynności Dostawcy, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia oraz osoba pełnoletnia nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w Serwisie oraz akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego na którykolwiek z warunków Regulaminu lub Regulaminu Dostawcy lub uczestnictwo takiego Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta oraz zawiadomienia Usługodawcy o odwołaniu ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego. W przypadkach przewidzianych prawem Konsument może złożyć Zamówienie na dany Box wyłącznie gdy ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Zamówienie - należy przez to rozumieć złożone na Platformie SubClub.pl oświadczenie woli przez Użytkownika wyboru oferty danego Boxu i Dostawcy w celu zawarcia umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej z obowiązkiem zapłaty.
 • Voucher prezentowy – kupon podarunkowy kupiony przez Użytkownika a wystawiony na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika uprawniający do otrzymania Boxów w ramach Dostaw cyklicznych.

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasadRegulaminu oraz Regulaminów Dodatkowych.
 2. SubClub.pl jest właścicielem Platformy SubClub.pl stanowiącej narzędzie służąceDostawcom przedstawianiu ofert Boxów ich wyboru przez Użytkowników w ramachSprzedaży Subskrypcyjnej. Administrator umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówieniana Dostawę cykliczną, o ile nie jest wymagana przez Użytkownika akceptacjapostanowień odrębnych regulaminów. Sprzedaż Boxów odbywa się pomiędzy Dostawcąa Użytkownikiem, na podstawie przyjęcia do realizacji przez Dostawcę Zamówienia.SubClub.pl nie jest zatem ani sprzedawcą ani kupującym Boxy lecz pośrednikiemświadczącym usługi dostępu do Platformy SubClub.pl. Miejscem zawarcia powyższej umowy jest miejsce siedziby lub zamieszkania Dostawcy.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom adres email subclub@subclub.pl przeznaczonydo kontaktów z nim, na który mogą kierować do Usługodawcy wszelkie zapytania,sugestie, uwagi i informacje.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniuzgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłaniewiadomości e-mail na adres, o którym mowa jest w ustępie poprzedzającym, chyba żeco innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownik umieszczając w Serwisie wizerunek lub inne treści wyraża zgodę na wglądw te treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę. W przypadku umieszczeniaw Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnielicencji do wykorzystywania udostępnionych utworów do potrzeb świadczenia usługw Serwisie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Usługodawcęprzechodzi wyłączne prawo wykonywania praw zależnych. Użytkownik zrzeka sięponadto wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy w przypadku ichwykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu orazusunięciem z Serwisu.
 6. Złożenie Zamówienia na poszczególne Boxy może wymagać uprzedniej akceptacjiRegulaminu Dostawcy i innych Dodatkowych Regulaminów.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin i Regulaminy Dodatkowe wyraża zgodę na wysyłaniena jego e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacjąniniejszego Regulaminu lub Regulaminów Dodatkowych, w szczególności ich aktualnąwersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wszelkie informacje dotyczące Platformy SubClub.pl, w tym w szczególności niniejszyRegulamin, Regulamin Dostawcy oraz Regulaminy Dodatkowe, katalogi, foldery,broszury, Materiały informacyjne, i materiały reklamowe kierowane przez Usługodawcędo Użytkowników, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 9. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotomuprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Produktów.
 10. Prawa do logo i nazwy Serwisu przysługują Administratorowi i podlegają ochronieprawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Serwisu a także firmyAdministratora poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnieobowiązującego prawa jest zabronione.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Serwisu materiałówreklamowych, promocyjnych lub marketingowych.
 12. Każdy Użytkownik poprzez aktywację przycisku WYŚLIJ może wyrazić zgodę naotrzymywanie Newslettera na wskazany adres mailowy zasadniczo raz w tygodniuzarówno w trakcie korzystania z Serwisu jak i po zakończeniu korzystania z niego.Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 13. Wyrażona przez Użytkownika zgoda na subskrypcję Newslettera może być w każdymczasie bez podania przyczyny odwołana poprzez wysłanie Administratorowioświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

Art. 4 Wymagania techniczne

 1. Serwis może zawierać takie elementy, jak:
  • a) aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administrator, Administrator zastrzega, iż nie ma ona wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  • b) ramki,
  • c) reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputerowa osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
  • 1) dla komputera:
   • a) dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
   • b) zainstalowana przeglądarka internetowa,
   • c) obsługa Publikacji elektronicznych zabezpieczonych Adobe DRM,
   • d) miejsce na dysku, gdzie ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od wielkości i ilości pobranych Publikacji elektronicznych,
  • 2) dla urządzeń:
   • a) obsługa Publikacji elektronicznych zabezpieczonych Adobe DRM,
   • b) lub konieczność zainstalowania Oprogramowania,
   • c) dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
   • d) miejsce na dysku, gdzie ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od wielkości i ilości pobranych Publikacji elektronicznych.
 3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  • a) Internet Explorer 7,
  • b) Mozilla Firefox 3,
  • c) Opera 10,
  • d) Google Chrome 8.
 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art. 5 Rejestracja w Serwisie

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i dodawanie komentarzy, zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza znajdującego się pod właściwym adresem w Serwisie. Wskutek rejestracji tworzone jest Konto dla Użytkownika.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Wypełniając formularz, o którym mowa jest w ust. 2 powyżej Użytkownik podaje następujące dane:
  • a) imię i nazwisko Użytkownika,
  • b) aktywny adres konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • c) hasło.
 5. Konto można założyć w każdej chwili bez konieczności złożenia Zamówienia albo w trakcie procesu zakupu Boxu czy też Vouchera prezentowego.
 6. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 7. W procesie rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie Newslettera na wskazany adres mailowy raz w tygodniu zarówno w trakcie korzystania z Serwisu jak i po zakończeniu korzystania z niego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 8. Wyrażona przez Użytkownika zgoda na subskrypcję Newslettera może być w każdym czasie bez podania przyczyny odwołana poprzez wysłanie Administratorowi drogą elektroniczną na następujący adres e-mail subclub@subclub.pl oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 9. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz akceptuje Politykę Prywatności.
 10. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili rejestracji podczas założenia Konta w Serwisie albo w toku składania Zamówienia. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Jej rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika albo Administratora.
 11. Użytkownik może również korzystać z Serwisu poprzez zalogowanie się przez konto na Facebooku lub Google+.

Art. 6 Dane osobowe i Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Mikołaj Małaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań, woj. Wielkopolskie, powiat M. Poznań, gmina Poznań, NIP 7792242431, REGON 302053037, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer telefonu:+22 250 12 80.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz akceptacja Polityki prywatności ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 3. Z uwagi na ust. 3 powyżej, w przypadku nieudostępnienia albo usunięcia przez Użytkownika danych osobowych lub braku akceptacji Polityki Prywatności lub postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych i danych Odbiorcy Vouchera prezentowego podczas rejestracji w Serwisie, w toku składania Zamówienia i na Panelu Użytkownika. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta. Blokada konta o której mowa w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 6. Użytkownik może wprowadzić w swoim Koncie kilka adresów korespondencyjnych. Dołączając do Klubu subskrypcyjnego każdorazowo Użytkownik wybiera adres dostawy Boxów.
 7. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu właściwego wykonywania usług zgodnie z przepisami Polityki Prywatności oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 8. Informacje, o których mowa powyżej, służą identyfikacji Użytkownika przez Serwis, umożliwiają korzystanie z niego oraz prawidłowe wykonanie przez Dostawcę Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej.
 9. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża także zgodę na ich prezentację na Profilu.
 10. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie rejestracji, procesu składania Zamówienia oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za zgodą Użytkownika.
 11. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.
 12. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 13. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zezwolenie Administratorowi na udostępniane danych osobowych Usługodawcy w celach zgodnych z powyżej w niniejszym artykule wskazanych oraz na realizację umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w przypadku gdy Użytkownik w Zamówieniu wybrał Boxy przez danego Usługodawcę oferowane. Zgoda obejmuje także uprawnienie do udostępniania danych osobowych instytucjom płatniczym, z których usług korzysta dany Użytkownik w realizacji płatności na rzecz Administratora.
 15. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika tylko te, które są niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., zwaną dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), bądź też są dopuszczone do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 7 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane Konto w Serwisie. Zakładanie fikcyjnych Kont i zbieranie za ich pomocą Subplusów będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, co jest jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych za pomocą edycji Profilu.
 3. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
 4. Użytkownikowi zabronione jest:
  • a) prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
  • b) umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem.
  • c) zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
  • d) zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
  • e) zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe;
  • f) propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
  • g) stosowanie gróźb lub inwektyw,
  • h) zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi)
  • i) używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu – wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
  • j) łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety.
 5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo powiadomić Administratora o przypadku umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym poprzez wysłanie wiadomości.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu.
 8. Z Serwisu mogą zostać usunięte umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.

Art. 8 Procedura składania Zamówień

 1. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, a ich realizacja odbywa się w dniach roboczych i godzinach pracy Dostawcy.
 2. Użytkownik posiadający aktywne Konto w Serwisie składa Zamówienie w następujący sposób:
  • w pierwszej kolejności w zakładce „Kluby subskrypcyjne” zapoznaje się z aktualną ofertą Boxów dostępnych w Serwisie,
  • aktywacja przycisku nazwy danego Klubu subskrypcyjnego przenosi Użytkownika na stronę danego Boxu,
  • następnie Użytkownik ma możliwość wyboru zakupu Boxu dla siebie wówczas aktywuje przycisk „Zamawiam” bądź może kupić Box na prezent (Voucher prezentowy) wówczas aktywuje przycisk „Zamawiam na prezent”
   • przyciskając „Zamawiam” Użytkownik przechodzi do wypełnienia formularza adresu dostawy Boxu, następnie w Panelu Użytkownika wybiera sposób płatności, w Podsumowaniu aktywując przycisk „Kup teraz” Użytkownik składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty;
   • przyciskając „Zamawiam na prezent” Użytkownik przechodzi do wyboru rodzaju Vouchera prezentowego, wypełnia odpowiedni formularz danych Odbiorcy Vouchera prezentowego, następnie w Panelu Użytkownika wybiera sposób płatności, w Podsumowaniu aktywując przycisk „Kup teraz” Użytkownik składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Użytkownik nie posiadający aktywnego Konta w Serwisie składa Zamówienie w następujący sposób:
  • w pierwszej kolejności w zakładce „Kluby subskrypcyjne” zapoznaje się z aktualną ofertą Boxów dostępnych w Serwisie,
  • aktywacja przycisku nazwy danego Klubu subskrypcyjnego przenosi Użytkownika na stronę danego Boxa,
  • następnie Użytkownik ma możliwość wyboru zakupu Boxu dla siebie wówczas aktywuje przycisk „Zamawiam” bądź może kupić Box na prezent (Voucher prezentowy) wówczas aktywuje przycisk „Zamawiam na prezent”
   • przyciskając „Zamawiam” Użytkownik przechodzi do wypełnienia formularza adresu dostawy Boxu, wypełnia formularz rejestracyjny celem założenia Konta (dokładny opis rejestracji zawarty jest w art. 5 Regulaminu), następnie wybiera sposób płatności, aktywując przycisk „Kup teraz” Użytkownik składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty;
   • przyciskając „Zamawiam na prezent” Użytkownik przechodzi do wyboru rodzaju Vouchera prezentowego, wypełnia odpowiedni formularz danych Odbiorcy Vouchera prezentowego, następnie wypełnia formularz rejestracyjny celem założenia Konta (dokładny opis rejestracji zawarty jest w art. 5 Regulaminu), wybiera sposób płatności, aktywując przycisk „Kup teraz” Użytkownik składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty
 4. Użytkownik w trakcie procesu składania Zamówienia może również wybrać opcję wystawienia faktury VAT, o ile jest dostępna.
 5. Zamówienie uważa się za złożone tylko w przypadku łącznego wyboru opcji „Kup teraz” oraz „Wyrażam zgodę na dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Usługodawcy i Dostawcy” o ile opcja taka jest dostępna.
 6. Użytkownik ma obowiązek przed złożeniem Zamówienia, tj. aktywację przycisku „Kup teraz” zapoznać się z dodatkowymi informacjami lub Regulaminem Dostawcy.
 7. Do skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi w chwili otrzymania przez Użytkownika od Administratora drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e – mail podczas rejestracji w Serwisie albo procedury składania Zamówienia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz informacjami dodatkowymi. W przypadku gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa Administrator zamiast potwierdzenia Zamówienia poinformuje o tym fakcie Użytkownika proponując zwrot lub zamianę Boxa.
 8. Następnie Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Po upływie powyższego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 9. W przypadku dokonania płatności za Zamówienie Użytkownik albo Odbiorca Vouchera prezentowego otrzymuje od Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany w ust. 7 powyżej potwierdzenie zakupu Boxa albo Voucher prezentowego.
 10. Użytkownik korzystający z Oprogramowania ma możliwość złożenia Zamówienia na większość Boxów bezpośrednio za pomocą urządzenia z zainstalowanym Oprogramowaniem.
 11. W przypadkach przewidzianych prawem Administrator lub Dostawca w celu potwierdzenia pełnoletności Użytkownika ma prawo żądać od Użytkownika przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: subclub@subclub.pl skanu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku braku spełnienia przez Użytkownika tego warunku wyklucza się złożenie stosownego Zamówienia.
 12. Dostawa Boxów przez Dostawcę następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej według jego wyboru.
 13. Vouchery prezentowe wysyłane są drogą elektroniczną na wskazany adres e- mail Użytkownika podczas procesu rejestracji albo adres e – mail Odbiorcy Vouchera prezentowego.
 14. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej Boxa dochodzi w momencie dostarczenia Boxu przez Dostawcę Użytkownikowi. Natomiast do zawarcia Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej Vouchera prezentowego dochodzi w chwili otrzymania od Administratora Vouchera prezentowego z unikalnym kodem przez Użytkownika albo Odbiorcę Vouchera prezentowego drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e –mail.
 15. W przypadkach przewidzianych prawem dostawa Boxów może odbyć się po uprzedniej weryfikacji przez Dostawcę pełnoletności oraz stanu trzeźwości Użytkownika.

Art. 9 Cennik oraz inne koszty

 1. Ceny podane w Serwisie na zamieszczone Boxy są wyrażone w złotych polskich.
 2. Cena podana przy poszczególnym Boxie zawiera wszelkie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki, koszty dostawy przez firmę kurierską lub koszty ewentualnego cła oraz inne koszty. Cena ta obejmuje opłatę za dostawę Boxu za miesiąc korzystania z subskrypcji.
 3. Cenniki poszczególnych Boxów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym dokumencie.
 4. Płatności za złożone Zamówienia dokonywane są przez Użytkowników kartą płatniczą lub za pośrednictwem Systemu Payu.pl, tj. systemu umożliwiającego dokonywanie płatności za pośrednictwem Serwisu Payu.pl – internetowego serwisu prowadzonego przez Spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu i dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl, w ramach jednego lub większej ilości udostępnionych Usługodawcy modułów:
  • modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych,
  • lub modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych,
  • lub modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.
 5. Płatności dokonywane mogą być stosownie do Boxów także przez inne oferowane formy płatności, w tym system invoobil.
 6. Możliwe jest wystawienie na rzecz użytkownika faktury VAT, o ile ta opcja jest dostępna.
 7. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez podmioty obsługujące dany system płatności. Użytkownik, akceptując Regulamin, Regulamin Dostawcy, politykę prywatności i dokonując danej formy płatności, akceptuje przekazanie koniecznych danych osobowych dla jej dokonania.
 8. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się dokonywać wszelkich płatności za subskrybowane Boxy do momentu rezygnacji z subskrypcji. Usługodawca ma prawo pobierać opłaty miesięczne za subskrybowane Boxy do momentu doręczenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z ich subskrypcji, o którym mowa jest w art. 17 ust. 4 Regulaminu lub do momentu zmiany przez Użytkownika sposobu płatności za Box.
 9. Użytkownik może zmienić sposób płatności za Boxy z wybranej opcji karty płatniczej na opcję Payu.pl bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmianę sposobu płatności można dokonać w Panelu Użytkownika poprzez zmianę ustawień albo kontaktując się z Administratorem pod numerem telefonu + 22 250 12 8.
 10. Z tytułu zmiany sposobu płatności za Boxy Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
 11. Administrator stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych związanych z dokonywanymi transakcjami. Wszelkie dane Użytkownika przesyłane Usługodawcy za pośrednictwem sieci Internet w celu złożenia i realizacji Zamówienia są szyfrowane i chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Sockets Layer).
 12. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania płatności reguluje Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku gdy Użytkownik nie uiści zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w art. 8 ust. 8 Regulaminu, lub gdy z dowolnej przyczyny nie nastąpi pobranie opłaty z podanej przez Użytkownika karty płatniczej lub systemu płatności, Użytkownik nie otrzyma zamówionego Boxu w danym miesiącu.
 14. Użytkownik dołączając do Klubu subskrypcyjnego uprawniony jest do zniżki na pierwsze Zamówienie w wysokości określonej na stronie Klubu subskrypcyjnego. Wystąpienie z danego Klubu subskrypcyjnego a następnie ponowne dołączenie do niego nie uprawnia do ponownego wykorzystania ww. zniżki.
 15. Ceny subskrypcji w ramach oferty Klubów subskrypcyjnych mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Użytkownik zamawiając subskrypcję danego Klubu subskrypcyjnego wyraża zgodę na cenę określoną na stronie Klubu subskrypcyjnego w momencie dołączenia do Klubu. Wszelkie następne zmiany ceny nie obowiązują tego Użytkownika w trakcie trwania subskrypcji (bycia członkiem Klubu subskrypcyjnego). Jeśli Użytkownik uzna, że nowa cena subskrypcji w danym Klubie subskrypcyjnym jest dla niego bardziej korzystna, może zrezygnować z subskrypcji w danym Klubie subskrypcyjnym i ponownie do niej dołączyć. W tym jednak przypadku nie przysługują Użytkownikowi zniżki dla nowych członków danego Klubu subskrypcyjnego oraz dodatkowe SubPlusy za lojalność. Poza tym Użytkownik po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania powyższej zmiany objęty jest promocyjną ceną za wybrany Box, obniżoną do kwoty wskazanej na stronie oferty podczas Zamówienia.
 16. Opłata za usługę abonamentową bądź inną czasową może być pobierana przez system automatycznie, za każde kolejne okresy abonamentu. Opłatą obciążany może być rachunek Użytkownika przypisany do karty płatniczej. Opłaty uiszczane są w cyklach miesięcznych z góry.

Art. 10 SubPlusy. Vouchery prezentowe

 1. Użytkownicy za określone działania w Serwisie otrzymują na zasadach określonych w Regulaminie lub Regulaminach Dodatkowych SubPlusy. Aktualna lista działań, za które przyznawane są SubPlusy dostępna jest w Serwisie na stronie dostępnej pod adresem: http://subclub.pl/subplusy/ oraz na Koncie w sekcji SubPlusy.
 2. SubPlusy są ważne przez 12 miesięcy od dnia ich otrzymania, po tym terminie Użytkownik traci prawo do korzystania z nich.
 3. Użytkownik może kupić Voucher prezentowy. Voucher prezentowy zawiera unikalny kod, który może zostać wykorzystany tylko jeden raz. Kod wpisuje się w Koncie Użytkownika po uprzedniej rejestracji. Odbiorca Vouchera prezentowego po rejestracji i wprowadzeniu kodu jest uznany za członka Klubu subskrypcyjnego przysługują mu takie same prawa związane ze zbieraniem SubPlusów.
 4. Vouchera prezentowego nie można kopiować, powielać, dystrybuować ani publikować, można go zrealizować wyłącznie poprzez Serwis.
 5. Voucher prezentowy należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e –mail.

Art. 11 Kluby subskrypcyjne

 1. Użytkownik dołącza do Klubu subskrypcyjnego poprzez zamówienie comiesięcznej subskrypcji na Box od danego Dostawcy, wybierając jedną z dostępnych form płatności.
 2. Na stronie danego Klubu subskrypcyjnego Dostawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące warunków Zamówienia.
 3. Rezygnacja z subskrypcji Boxów równoznaczna jest z wystąpieniem z danego Klubu subskrypcyjnego. Użytkownik może dołączyć do dowolnej liczby Klubów subskrypcyjnych.
 4. Dołączając do Klubu subskrypcyjnego należy zaakceptować oprócz Regulaminu również Regulamin Dodatkowy lub Regulamin Dostawcy.
 5. Użytkownik zapewnia, iż składając zamówienie na Box z jednego z Klubów subskrypcyjnych dostępnych w Serwisie podał właściwy i pełny adres dostawy. Jeśli z powodu podania błędnych danych adresowych lub nieobecności Użytkownika pod wskazanym adresem w chwili doręczania Boxu dojdzie do zwiększenia kosztów wysyłki, w tym wskutek konieczności realizacji ponownej wysyłki, to koszty te ponosi Użytkownik.
 6. Użytkownik może zrezygnować z przynależności do Klubu subskrypcyjnego bez podania przyczyny w każdym czasie poprzez aktywację w Panelu Użytkownika przycisku „Zrezygnuj z subskrypcji”.

Art. 12 Licencja

 1. W przypadku zaakceptowania Regulaminu oraz stosownie do Regulaminów Dodatkowych, a także pobrania i zainstalowania stosownego do Produktów i urządzenia Oprogramowania Usługodawca, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Użytkownikowi prawo do nieodpłatnego korzystania z Oprogramowania (licencja).
 2. Licencja udzielona przez Usługodawcę uprawnia Użytkownika wyłącznie do wskazanych funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
  • a) rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
  • b) pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Ustawodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich;
  • c) rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę;
  • d) udzielania sublicencji;
  • e) dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

Art. 13 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu Użytkownik ma prawo powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Dostawca ma obowiązek dostarczenia Boxu wolnego od wad. Dostawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli dostarczony Box ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku niezgodności Boxu z Umową Sprzedaży Subskrypcyjnej Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Boxu przechodzi na Użytkownika z chwilą jego wydania Użytkownikowi. Za wydanie Boxu uważa się jego powierzenie przez Dostawcę przewoźnikowi.
 4. Za niezgodne z Umową Sprzedaży Subskrypcyjnej, uznaje się wyłącznie Boxy:
  1. a) wydane w stanie niezupełnym,
  2. b) nie mające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na jego przeznaczenie,
  3. c) nie mające właściwości, o których Dostawca zapewniał, ile opis Boxu w Serwisie albo w regulaminie Dostawcy zawierał taką informację,
  4. d) nie nadające się do celu wskazanego na stronie danego Boxu, o ile opis Boxu zawierał taką informację,
  5. e) brak jednego z Produktów w Boxie, o ile opis Boxu zawierał taką informację.
 5. Wszelkie reklamacje mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres Administratora: Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań lub drogą elektroniczną na adres:reklamacje@subclub.pl.
 6. Reklamacja Boxu, o której mowa jest w ust. 1 powyżej, powinna zawierać co najmniej:
  1. 1) dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
  2. 2) określenie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu, okoliczności, w jakich w jakich ono wystąpiło i terminu.
 7. Reklamacja Boxu, o której mowa jest w ust. 2 powyżej, powinna zawierać co najmniej:
  1. 1) dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
  2. 2) nazwę Boxu, numer Zamówienia, termin dostawy,
  3. 3) określenie specyfikacji nabytego Produktu lub Boxu,
  4. 4) określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Produkcie lub Boxie oraz okoliczności stwierdzenia wad,
  5. 5) określenie żądania reklamacyjnego,
  6. 6) numeru konta bankowego Użytkownika.
 8. Prawidłową złożoną Reklamację Administrator przekazuje Dostawcy, na którym ciąży obowiązek rozpatrzenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi przez Administratora na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym albo, jeżeli takiego adresu nie podano, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 10. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 8 powyżej, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
 11. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Dostawca:
  1. 1) w pierwszej kolejności:
   1. a) w razie zgłoszenia wadliwości Boxa wymieni reklamowany uszkodzony Box na wolny albo usunie wadę. Użytkownik może wybrać sposób doprowadzenia Boxu do zgodności z Umową Sprzedaży Subskrypcyjnej, chyba że jest ono niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora lub,
   2. b) w razie zgłoszenia niekompletności przesyłki, uzupełni Box do stanu zgodnego ze zgłoszonym Zamówieniem.
  2. 2) w przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w pkt 1 powyżej są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla Dostawcy, Administrator poinformuje o powyższym Użytkownika i po odesłaniu przez Użytkownika zareklamowanego Boxa na adres: Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań z dopiskiem „reklamacja” wraz z kopią potwierdzenia wysyłki, zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Boxu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia
 12. Dostawca odpowiada za niezgodność Boxa z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Użytkownikowi tego Boxu.
 13. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności Boxu z Umową Sprzedaży Subskrypcyjnej, jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności Boxu z umową nie zawiadomi o tym Administratora w sposób wskazany w ust. 4 lub 5 powyżej.
 14. W prawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności Produktów z Zamówieniem, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Art. 14 Zwrot Boxu

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej Boxu bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 2. Odstąpienie od umowy należy dokonać w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia wydania Boxu przez Dostawcę Użytkownikowi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Administratorowi w jeden z następujących sposobów:
  1. 1) drogą elektroniczną poprzez:
   1. a) wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Administratora: subclub@subclub.pl elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;
   2. b) wypełnienie internetowego formularza kontaktowego poprzez wpisanie na wstępie wiadomości: „Odstąpienie od Boxu” następnie „Ja niżej podpisany/na niniejszym na podstawie art. 14 ust. 1 regulaminu świadczenia usług oraz korzystania z Platformy SubClub.pl. pod adresem www.subclub.pl dla Użytkowników odstępuję od Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej Boxu (…)” i wskazanie co najmniej:
    • danych kontaktowych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
    • nazwy Boxu,
    • numeru Zamówienia,
    • terminu dostawy Boxu,
    • numeru konta bankowego Użytkownika.
  2. 2) przesyłając listem poleconym na adres Administratora: Mikołaj Małaczyński, ul. Błażeja 13 lok. 1, 61-608 Poznań:
   1. wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa jest w pkt 1 lit. a) powyżej, albo
   2. oświadczenie zawierające informację o odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej dane, o których mowa jest w ust. 3 pkt 1 lit. b) powyżej.
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Użytkownik otrzyma na adres e – mail wskazany w internetowym formularzu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej albo w elektronicznym wzorze formularza kontaktowego potwierdzenie otrzymania przez Administratora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Z uwzględnieniem ust. 2 powyżej Użytkownik może również odstąpić od umowy zwracając jednocześnie dany Box Dostawcy. W tym przypadku Użytkownik składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej Dostawcy przesyłając je wraz z Boxem listem poleconym na adres siedziby Dostawcy. Dane kontaktowe Dostawcy zawarte są na stronie Boxu danego Dostawcy lub w Regulaminie Dostawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie opisanej w ust. 3 pkt 2 powyżej.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Prawo do odstąpienia do umowy nie przysługuje, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Wzajemne świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Boxu Dostawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z ust. 3 powyżej wysłał drogą elektroniczną lub listem poleconym Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik ponosi wszystkie koszty związane z odesłaniem Boxu Dostawcy.
 11. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego Boxu, jeżeli posiada on uszkodzenia mechaniczne, jego zawartość jest niekompletna lub niezgodna z przedmiotem sprzedaży.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Administrator dokona zwrotu środków pieniężnych zapłaconych przez Użytkownika za dany Box w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Administratora albo Dostawcę (w przypadku określonym w ust. 5 powyżej) od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. Jednakże, Administrator ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Użytkownika przez Dostawcę
  1. Boxu podlegającego zwrotowi albo
  2. dowodu odesłania Boxu w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Dostawca otrzyma Box podlagający zwrotowi albo dowód odesłania Boxu po terminie 14 dni od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia od odstąpieniu od umowy, Administrator dokona wówczas zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego Boxu.
 14. Dowód odesłania Boxu, o którym mowa jest w ust. 13 lit. b) powyżej można wysłać drogą elektroniczną na adres e – mail Dostawcy, listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie Dostawcy. Dane kontaktowe Dostawcy zawarte są na stronie danego Boxu Dostawcy lub w Regulaminie Dostawcy.
 15. Administrator dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika za dany Box przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik uiszczając opłatę za Box.
 16. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Boxu lub Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Boxu lub Produktów. Użytkownik ma możliwość zbadania rzeczy w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie, czyli w wypadku umów zawieranych w okolicznościach typowych. Badanie to, tzw. odbiór jakościowy, ma na celu stwierdzenie charakteru, cech towaru oraz sposobu jego funkcjonowania. W przypadku gdy Box zawiera odzież lub buty, Użytkownik może jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien nosić nabytych rzeczy. To samo odnosi się do sprzętu AGD lub RTV - może być uruchomiony, ale już nie eksploatowany.
 17. W przypadku opisanym ust. 16 powyżej wysokość płatności podlegających zwrotowi przez Administratora zostanie odpowiednio umniejszona w oparciu o porównanie wartości nowego Boxa lub Produktu z jego wartością obliczoną z uwzględnieniem stopnia zużycia.
 18. Za odstąpienie od umowy uważa się również nieodebranie przez Użytkownika Boxu dostarczonego przez Dostawcę. W tym przypadku Administrator zwróci płatności Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Boxu od przewoźnika.
 19. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:
  1. o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia;
  2. sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta;
  3. powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 euro.
 20. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Publikacja elektroniczna, Użytkownik dokonuje zwrotu Boxu poprzez usunięcie wszelkich kopii zwracanej Publikacji elektronicznej, zarówno w występujących w postaci plików, jak i mających inną formę, będących w posiadaniu Użytkownika lub udostępnionych podmiotom trzecim. W takiej sytuacji Użytkownik wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy składa oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Art. 15 Zwrot Vouchera prezentowego

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej Vouchera prezentowego bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 2. W przypadku zakupu Vouchera prezentowego odstąpienie od umowy należy dokonać w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania Vouchera prezentowego. Użytkownikowi do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 3. Uprawnionym do odstąpienia od umowy jest wyłącznie Użytkownik.
 4. Proszę zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia umowy, o którym mowa jest w ust. 2 powyżej, a tym aktywacji unikalnego kodu umieszczonego na Voucherze prezentowym przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia umowy, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Administratorowi drogą elektroniczną w jeden z następujących sposobów:
  1. 1) wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Administratora: subclub@subclub.pl elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  2. 2) wypełnienie internetowego formularza kontaktowego – poprzez wpisanie na wstępie wiadomości: „Odstąpienie od Vouchera prezentowego” następnie „Ja niżej podpisany/na niniejszym na podstawie art. 15 ust. 1 regulaminu świadczenia usług oraz korzystania z Platformy SubClub.pl. pod adresem www.subclub.pl dla Użytkowników odstępuję od Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej Vouchera prezentowego (…)” i wskazanie co najmniej:
   • danych kontaktowych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
   • nazwy Boxu,
   • numeru Zamówienia,
   • terminu otrzymania wiadomości e – mail zawierającej Voucher prezentowy z unikalnym kodem,
   • numeru unikalnego kodu,
   • numeru konta bankowego Użytkownika.
 6. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu otrzyma on od Administratora na adres e – mail wskazany w internetowym formularzu kontaktowym albo w elektronicznym wzorze formularza odstąpienia od umowy potwierdzenie otrzymania przez Administratora oświadczenia.
 7. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Administrator dokona zwrotu środków pieniężnych zapłaconych przez Użytkownika za dany Voucher prezentowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Art. 16 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie usług dostępu do Serwisu bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 2. Odstąpienie od umowy należy dokonać w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania Regulaminu od Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez Użytkownika. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Platformy SubClub.pl, w szczególności: złożył Zamówienie, skorzystał z opcji Kup teraz.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Administratorowi w jeden z następujących sposobów:
  1. 1) drogą elektroniczną poprzez:
   1. a) wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Administratora: subclub@subclub.pl. elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu;
   2. b) wypełnienie internetowego formularza kontaktowego poprzez wpisanie na wstępie wiadomości: „Odstąpienie od Umowy” następnie „Ja niżej podpisany/na niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 regulaminu świadczenia usług oraz korzystania z Platformy SubClub.pl. pod adresem www.subclub.pl dla Użytkowników odstępuję od Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie usług dostępu do Serwisu (…)” i wskazanie co najmniej:
    • danych kontaktowych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
    • terminu otrzymania Regulaminu od Administratora drogą elektroniczną na wskazany adres e –mail przez Użytkownika.
  2. 2) przesyłając listem poleconym na adres siedziby Administratora:
   1. wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa jest w pkt 1 lit. a) powyżej, albo
   2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej informacje określone w ust. 4 pkt 1 lit. b) powyżej.
 5. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu otrzyma on od Administratora na adres e – mail wskazany w internetowym formularzu kontaktowym albo w elektronicznym wzorze formularza odstąpienia od umowy potwierdzenie otrzymania przez Administratora oświadczenia.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Konto Użytkownika zostanie usunięte.

Art. 17 Wypowiedzenie Umowy

 1. Użytkownik może zrezygnować z przynależności do Klubu subskrypcyjnego i tym samym dalszej subskrypcji Boxu (inaczej wypowiedzenie Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej) bez podania przyczyny w każdym czasie poprzez aktywację w Panelu Użytkownika przycisku „Zrezygnuj z subskrypcji”.
 2. W przypadku rezygnacji z przynależności do danego Klubu subskrypcyjnego Użytkownik może ponownie dołączyć do danego Klubu subskrypcyjnego, o ile Administrator nie odmówi dokonania ponownej subskrypcji.
 3. W przypadku subskrypcji Vouchera prezentowego wypowiedzenie Umowy Sprzedaży Subskrypcyjnej jest wyłączone.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę, o której mowa jest w art. 5 ust. 10 Regulaminu (inaczej wypowiedzenie Umowy) poprzez usunięcie Konta. Należy je dokonać aktywując przycisk w Panelu Użytkownika w sekcji Ustawienia Konta lub dzwoniąc pod numer tel. Administratora: +22 250 12 80.
 5. Po otrzymaniu przez Administratora oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dostępu do Serwisu Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 6. Z tytułu rezygnacji, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy dostępu do Serwisu Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Art. 18 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Użytkownika winno także być zgodne z Regulaminem.
 2. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Użytkowników.
 3. Administrator w miarę możliwości podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 4. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

Art. 19 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Dostawcy oraz w Regulaminach Dodatkowych stanowią uzupełnienie Umowy lub innych umów zawartych przez strony (Administrator i Dostawcę oraz Użytkownik) i regulują zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 6. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Regulaminów Dodatkowych pierwszeństwo znajdują postanowienia tych Regulaminów Dodatkowych.7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Regulaminu, Regulaminów Dodatkowych, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w osobnych regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie te zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie, Polityce Prywatności lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu.
 7. Serwis oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 8. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Regulaminu Dostawcy oraz Regulaminów Dodatkowych, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 8 powyżej, Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgodę na ich akceptację. Brak akceptacji zmian w terminie wskazanym przez Administratora spowoduje rozwiązanie umowy między Administratorem bądź Dostawcą a Użytkownikiem i usunięcie Konta.
 9. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod następującymi adresami: www.subclub.pl/regulamin-od-20141225/ oraz www.subclub.pl/polityka-prywatnosci/
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.